Current track

Title

Artist

Current show

Early Breakfast

6:00 am 8:00 am

Current show

Early Breakfast

6:00 am 8:00 am


Parti Ponty 2019

Written by on 25th April 2019

Parti Ponty @ Rhondda Cynon Taf 2019

*scroll down for English*

Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty 2018 gyda 16,000 o ymwelwyr, 62 o
ddigwyddiadau a 490 o bobl y gymuned ac ysgolion yn perfformio, mae
Menter Iaith RhCT wedi dewis i ehangu’r digwyddiad a mynd a’r ŵyl i
gymunedau amrywiol yn Rhondda Cynon Taf. Fe fydd parti’r flwyddyn yma yn
cael ei gynnal yn Gartholwg, Pontypridd, Porth, Treorci ac Aberdâr.

Fydd Parti Ponty @ Rhondda Cynon Taf mwy anhygoel ac yn fwy nag erioed
o’r blaen, yn cynnwys mwy o ddigwyddiadau i bobl o bob oedran i fwynhau.

Parti Ponty @ Gartholwg Dydd Sadwrn y 13fed o Orffennaf 10yb a 4yh

Parti Ponty @ Clwb-y-Bont Nos Sadwrn y 13fed o Orffennaf 5yh a 11yh

Parti Ponty @ Porth Nos Sadwrn yr 2il o Awst 7yh a 11yh

Parti Ponty @ Treorci Dydd Sadwrn y 14ydd o Fedi 11yb a 11yh

Parti Ponty @ Aberdâr yn cael ei gynnal Nos Wener yr 11fed o Hydref 11yb
a 11yh

Bydd stondinau, gweithdai, cerddoriaeth byw, perfformiadau ysgolion,
chwaraeon, perfformwyr stryd, gweithgareddau i ddysgwyr, sesiynau celf,
sgyrsiau panel a llawer mwy!

Dyma ddywed Einir Siôn, Prif Weithredrwaig y Fenter;

“Mae Parti Ponty yn ŵyl Gymraeg ar gyfer holl gymunedau Rhondda Cynon
Taf, llynedd aethon ni â’r ŵyl i ganol tref Pontypridd er mwyn mynd â’r
Gymraeg at y bobl, eleni, rŷ’n ni’n mynd â’r ŵyl dros y Sir am yr un
rheswm. Mae’n ddatblygiad sydd ag elfen o risg iddi, ond credwn y bydd y
risg yn talu ar ei ganfed i drigolion y Sir a’r Gymraeg. Diolch i Gyngor
Sir RhCT am eu cefnogaeth a’u ffydd ynom ni wrth i ni geisio codi
proffil y Gymraeg yn y Sir.”

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Heledd Williams:
heledd@menteriaith.cymru / 07538514813

Wedi ei hariannu gan bertneriaeth rhwng Menter Iaith RhCT a Cyngor RhCT

***

Following Parti Ponty’s success in 2018 with 16,000 visitors, 62 events
and 490 people from the community and schools performing, Menter Iaith
RhCT have decided to roll out the festival to the various communities in
Rhondda Cynon Taf. This year Parti Ponty will be @ Gartholwg,
Pontypridd, Porth, Treorci and Aberdare.

Parti Ponty @ Rhondda Cynon Taf will be bigger and better than ever with
more events for people of all ages to enjoy.

Parti Ponty @ Gartholwg will be held on Saturday the 13th of July
between 10am and 4pm

Parti Ponty @ Clwb-y-Bont, Pontypridd will be held on Saturday the 13th
of July between 5pm and 11pm

Parti Ponty @ Porth will be held on Saturday the 2nd of August between
7pm and 11pm

Parti Ponty @ Treorci will be held on Saturday the 14th of September
between 11am and 11pm

Parti Ponty @ Aberdare will be held on Friday the 11th of October
between 11am and 11pm

The festival this year will offer stalls, workshops live music,
performances by schools, the Urdd’s sports village, street performers,
activities for learners, art sessions, panel discussions and much more!
This is what Einir Siôn, the Chief Executive of the Menter said:

“Parti Ponty is a Welsh festival for all the communities of Rhondda
Cynon Taf. Last year we took the festival to the heart of Pontypridd in
order to take it to the people. This year we’re taking the festival all
over the County for the same reason. It’s a development that has an
element of risk to it, but we believe that this risk will pay off and
benefit people all over the County as well as the Welsh language. Thank
you to RCT council for their support and their faith in us as we work to
raise the profile of the Welsh language in the County.”

For more details contact Heledd Williams: heledd@menteriaith.cymru /
07538514813

Funded by a partnership between Menter Iaith RCT and RCT Council