Current track

Title

Artist

Current show

Saturday Breakfast

8:00 am 12:00 pm

Current show

Saturday Breakfast

8:00 am 12:00 pm


PARTI PONTY 2017

Written by on 1st March 2017

(English below)

Gŵyl Gymraeg i bawb

Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty llynedd lle croesawyd dros 6000 o ymwelwyr a hynny mewn tywydd gwael. Eleni, rydym yn ffyddiog y bydd yr haul yn disgleirio ym Mhontypridd a byddwn yn siŵr o fwrw ein targed o 12,000 o ymwelwyr yn ystod y dydd.

Yn ôl ein haddewid, rydym wedi ymateb i’ch adborth a bydd Parti Ponty 2017 yn cyflawni popeth y mae’r rhai blaenorol wedi eu cyflawni a llawer mwy!

Dywed Einir Siôn, Prifweithredwraig Menter Iaith Rhondda Cynon Taf,

“Mae’n bleser lansio Parti Ponty 2017. Mae’n ddigwyddiad pwysig sy’n rhoi llwyfan cyfoes, hwyliog a chyffrous i’r iaith Gymraeg yn y Sir. Mae cefnogaeth partneriaethol y Cyngor Sir i’r digwyddiad yn profi eu hymrwymiad hwythau i ddatblygiad a thŵf yr iaith Gymraeg yn RhCT

Byddwch yn falch i glywed bydd yr Ŵyl Gymraeg arbennig hon yn nôl ym Mharc Ynysangharad Pontypridd ar Ddydd Sadwrn, 15fed o Orffennaf rhwng 11yb a 7yh.

Mae’r ŵyl wedi ei threfnu eleni gan yr elusen Gymraeg, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff.

Dywed y Cynghorydd Geraint Hopkins – Aelod cabinet gyda chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg

“Rydym yn falch ein bod ni wedi gallu cynnig dwy flynedd o ymrwymiad cyllid o £40k i gefnogi’r digwyddiad yma a fydd yn gobeithio darparu sicrwydd i Fenter Iaith wrth iddyn nhw ddatblygu Parti Ponty’n bellach yn y dyfodol.”

Bydd Parti Ponty yn rhoi llwyfan i amrywiaeth o berfformwyr a grwpiau Cymraeg. Bydd hefyd yn rhoi’r cyfle i’r cyhoedd gasglu gwybodaeth am wasanaethau a mudiadau Cymraeg sy’n gweithredu yn yr ardal. Mae’r Fenter wedi trefnu’r digwyddiad gydag ymrwymiad a chydweithrediad eu partneriaid Cymraeg, felly bydd pawb yno!

Eleni bydd yn ddiwrnod bendigedig a’r Ŵyl yn treiddio drwy’r dref gyda stondinau, bwyd, bar, gweithdai, llwyfan bandiau, perfformiadau ysgolion, Pentref Chwaraeon yr Urdd, perfformwyr stryd, gweithgareddau i ddysgwyr, Merched y Wawr yn ogystal â’r tipis cyfarwydd:

Y Cwtsh, ar gyfer plant ifanc a theuluoedd.

Y Lolfa, ar gyfer yr ieuenctid.

Ardal Cymryd Rhan ar gyfer holl berfformwyr talentog y Sir

Bydd yr ardal Wyddoniaeth yn ôl eleni ar ôl ei llwyddiant esgubol llynedd a llwyfan newydd sbon i berfformiadau ysgolion.

I bawb sy’n greadigol bydd yr ardal creu lle gewch chi gyfle i ddylunio, peintio, lliwio a gludo o fore tan hwyr yng nghwmni arbenigwyr lleol a gweithwyr talentog gwasanaethau plant y Fenter.

Mae’r cyffro yn adeiladu yma a byddwn yn rhyddhau fwy o fanylion yn y man.

Tan hynny, dilynwch holl ddatblygiadau’r digwyddiad ar lein #PartiPonty17 @PartiPonty17 ar Trydar a Parti Ponty 17 ar Facebook.

Os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth i’r digwyddiad croeso i chi gyfrannu ar Crowdfunder. Ewch i wefan Crowdfunder www.crowdfunder.co.uk a chwiliwch am – Parti Ponty 2017. Diolch yn Fawr!

Following the success of Parti Ponty last year when despite the weather we welcomed over 6000 visitors. This year we are confident that the sun will shine over Pontypridd and we will be sure to hit our target of 12,000 visitors during the day.

As promised, we have responded to your feedback and Parti Ponty 2017 will offer everything it has done previously and lots more!

Einir Sion Menter Iaith Rhondda Cynon Taf’s chief executive said:

“It is a pleasure to launch Parti Ponty 2017, It is an important event that provides a modern, fun and exciting stage for the Welsh language in the county. Having partnership support from the County Council proves their commitment to the development and growth of the Welsh language in Rhondda Cynon Taf.”

You will be pleased to know that this fantastic festival will be back at Ynysangharad Park Pontypridd on Saturday, 15th July between 11am and 7pm.

This year the event is organised by the Welsh language charity Menter Iaith Rhondda Cynon Taf in partnership with Rhondda Cynon Taf County Borough Council.

Councillor Geraint Hopkins – Cabinet Member with responsibility for the Welsh language said:

“We are pleased to have been able to make a two year funding commitment of £40k to support this event which we hope will provide some security for Menter Iaith as they look to develop Parti Ponty further in the future.”

Parti Ponty will provide a stage for a variety of performers and Welsh language groups. It will also give the public an opportunity to collect information about Welsh language services and organisations operating in the area. Menter Iaith has organised the event with the commitment and cooperation of their Welsh partners, so everyone will be there!

This year will be brilliant with the festival permeating through the town with stalls, food, bar, workshops, music stage and bands, school performances, Urdd Sports, street performers, activities for Welsh learners, Merched y Wawr as well as the familiar tipis:

The Cwtsh, for young children and families.

Y Lolfa, for youth activities and

Take Part stage for the County’s talented perrformers

The science area will be back this year following its success last year and there will be a new performance area for schools.

If you are creative you will enjoy the ‘Ardal creu’ where you will have an opportunity to design, paint, colour and glue from morning till late in the company of local artists and our talented children’s services staff.

The GTFM Roadshow will be present at the event to entertain the crowds with Welsh language music and performances.

The excitement is building here and we will be releasing more information shortly.

Until then, follow all the events’ developments online #PartiPonty17 @PartiPonty17 on Twitter and Parti Ponty 17 on Facebook.

If you would like to show your support for the event you are welcome to contribute on Crowdfunder. Go to Crowdfunder website: www.crowdfunder.co.uk and search for – Parti Ponty 2017. Thank you very much!

Tagged as